Welcome to NINGBO FENGLING WELDING AND CUTTING EQUIPMENT CO.,LTD. Website!

 

NEWS

CONTACT

Mob:+86 13806643459
Tel:+86 574 6368 2850
Fox:+86 574 6377 2850
E-mail:[email protected]
Web:http://www.96417164.buzz

Your current location is:HOME>ABOUT_US

COMPANY PROFILE

COMPANY INFO

The company is a professional engaged in inverter welding machine and Plasma cutter  design ,production,sales and service in one of the modern enterprise。
The company implements the modern enterprise management system,and has achieved FCC,CE mandatory certification,the products are sold to Europe,USA,Latin America,Southeast Asia and other regions。
“Quality first,the supremacy of credibility” is the LengLing welding and cutting company of continuous innovation,we will closely follow the welding technology,common development with customers!

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ?????????????????????????????????? ???????????? FENGLING ???????????????? ??????????????????????????? MMA, TIG, MIG, ??? ZXD ???????????????????? ?????? CUT ????????????????? ????????????? ????????????????????????????????????????? ??????????????? ????????? ????????????????????   ??????????????????????? (WP-17、WP-17V、WP-26、PT-31、AG-60 ???????) ?????????????????????????????????????, ?????????????????, ?????????????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????????? FCC、CE  ?????? ???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
"?????????????? ?????????????" ????????????????????????????????????????????????????????????????????

CÔNG TY TNHH THI?T B? HÀN C?T FENG LING NINH BA là môt doanh nghi?p hi?n ??i chuyên thi?t k?, nghiên c?u phát tri?n, s?n xu?t , kinh doanh máy hàn Inverter, máy c?t Plasma , Công ty có m?t ??i ng? nhân viên chuyên nghi?p và giàu kinh nghi?m bao g?m k? s? nghiên c?u phát tri?n, k? s? k?t c?u c? khí, thu mua, nhân viên qu?n lý s?n xu?t,??ng th?i có h? th?ng qu?n lý ki?m tra thi?t b? hoàn thi?n. S?n ph?m chính c?a Công ty là máy hàn inverter ký hi?u MMA/TIG/MIG, máy hàn k? thu?t s? ký hi?u ZXD , máy c?t Plasma ký hi?u CUT c?a th??ng hi?u “FENG LING” v.v. ??ng th?i, công ty cung c?p cho khách hàng c? b? súng hàn c?m tay, súng hàn argon (WP-17、WP-17V、WP-26) và máy c?t Plasma PT-31、AG-60 , súng hàn Carbon ?i-ô-xít cao c?p. Bên c?nh ?ó, công ty ?ang nghiên c?u và phát tri?n lo?i máy hàn k? thu?t s? v?i hi?u su?t cao ?i?u khi?n b?ng DSP . Công ty s?không ng?ng nâng cao uy tín th?c hi?n ti?t ki?m n?ng l??ng, b?o v? môi tr??ng. ??ng th?i cam k?t cung c?p cho khách hàng nh?ng s?n ph?m t?i ?u nh?t.
Công ty th?c hi?n h? th?ng qu?n lý hi?n ??i hóa, và ?ã nh?n ???c b?ng ch?ng nh?n FCC、CE, s?n ph?m c?a Công ty ch? y?u ???c xu?t kh?u sang Hoa K?, Âu châu, ??ng th?i công ty ?ang có k? ho?ch khai thác th? tr??ng Châu M? La tinh, ?ông Nam Á v.v.
“Ch?t l??ng ??u tiên, uy tín trên h?t” là nguyên t?c ho?t ??ng c?a công ty FENG LING, chúng tôi s? theo dõi ch?t ch? nh?ng phát tri?n m?i nh?t trong l?nh v?c máy hàn và công ngh? c?t, không ng?ng ti?p t?c ??i m?i, và cùng phát tri?n v?i các khách hàng c?a chúng tôi.

HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS | MESSAGE | CONTACT US

COPYRIGHT?2016? NINGBO FENGLING WELDING AND CUTTING EQUIPMENT CO.,LTD.
TECHNOLOGY SUPPORT:JUYING TECHNPLOGY
Add:Industrial Zone, Zhangqi Town, Cixi City, Zhejiang Province, China
Tel:+86 574 6368 2850 Fox:+86 574 6377 2850??????Mob:+86 13806643459
E-mail:[email protected]
25选7奖池